DỊCH VỤ CỦA HẬU SANH
Hệ thống xử lý nước thải


Hệ thống xử lý nước thải của nhà máy được thiết kế xử lý nước thải sinh hoạt và nước thải sản xuất, gồm nước thải phát sinh trong nhà máy và nước thải thu gom về từ các nguồn thải.

Với quy trình xử lý của nhà máy tập trung vào ba công đoạn chính: (1) công đoạn tiếp nhận, phân loại từng loại nước thải, cùng với quá trình phân tích mẫu và tìm phương án xử lý riêng hoặc kết hợp với các loại nước thải khác; (2) quá trình xử lý hóa lý cho từng loại nước thải; (3) quá trình xử lý sinh học với đầu vào ổn định tại bể điều hòa.

Nước thải ra khỏi quá trình xử lý đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp QCVN 40:2011/BTNMT cột A, Kq= 0,9, Kf=1,2.

Công suất của hệ thống xử lý nước thải là: 70 m3/ ngày

 

ĐĂNG KÝ LIÊN HỆ

Đăng ký ngay để nhận thông báo mới nhất về chúng tôi